แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  21  สิงหาคม 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 18.50 บาท/ตัว(24/04/60)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 38 บาท/กก.(30/7/60)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักไก่มีชีวิตมากขึ้น การขายไม่คล่อง การบริโภคยังไม่ดี ราคาขายโดยรวมยืน ยกเว้นภาคเหหนือบนและภาคใต้อ่อนตัวเล็กน้อย  ชิ้นส่วนภาคโรงงานออก สู่ตลาดมากขึ้นราคายืนอ่อน ทิศทางแนวโน้มราคายืน

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาบางพื้นที่มีไก่เกิน Size น้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาขายไก่เป็นยังคงยืนอ่อน ชิ้นส่วนของยังคงมีมาก ด้านราคาขายชิ้นส่วนของยืนอ่อน แนวโน้มราคายืน   ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 36-38  บาท       ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 37-38 บาท , ฉะเชิงเทรา 37-38 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 37-38 บาท      
ภาคตะวันตก :   ราคา 36-38 บาท  ขนาดและน้ำหนักทรงตัว การบริโภคทรงตัว เริ่มมีไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนของยังคงมี ทิศทางแนวโน้มราคายืน 

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลดลง แต่การบริโภคยังไม่ดี ทำให้สต็อกสะสมมากขึ้น  แนวโน้มราคายืน      
  ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 34-35 บาท ไก่เล็ก ราคา 36-37  บาท  , อีสานล่าง ราคา 34-35  บาท , ไก่เล็ก ราคา 36-37  บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกและน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาขายเหนือบนอ่อนตัวลงเล็กน้อยช่วงกลางสัปดาห์ ทิศทางแนวโน้มราคายืนเหนือบน ราคา 35-36  บาท (ไก่เล็ก ราคา 38-40  บาท) , เหนือล่าง ราคา 37-39  บาท 

ใต้ :  ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย จากช่วงที่ผ่านมามีการลดปริมาณการเข้าเลี้ยง ประกอบกับใกล้ช่วงกินเจ การบริโภคลดลง ในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่อง แนวโน้มราคายืน ใต้บน ราคา 39-42  บาท , ใต้ล่าง ราคา 38-42 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 19 บาท/ตัว(21/8/60) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง(16/08/60) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.30 บาท/ฟอง(15/8/60) 

  
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  7 สิงหาคม 2560

 
ภาพรวม :   ภาพรวมปริมาณและน้ำหนักไม่มาก แต่การบริโภคลดลงจากฝนตกและน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสาน ทำให้ภาพรวมราคาพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว แนวโน้มทิศทางพระนี้(7/8/60)ราคายืน(แต่ต้องติดตามปัจจัยฝน)  
        
เหนือ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักเริ่มมากขึ้น การขายไม่คล่องตัว การบริโภคลดลง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระใหม่นี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  62-64 บาท น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 36-37 บาท
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก การขายยังไม่คล่อง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระใหม่นี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  62-64  บาท น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  36-37 บาท 
 
ตะวันตก :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน การบริโภคคาดน่าจะดีขึ้นช่วงวันหยุด แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระใหม่นี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 58-60 บาท , นน. 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง 32-33  บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระใหม่นี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  58-60 บาท  น้ำหนัก 105 กก. แม่คัดทิ้ง  30-31 บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก ฝนตกหนักต่อเนื่อง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระใหม่นี้ราคาทรงตัว ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-62 บาท  น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 35-37 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักพอดีในพื้นที่ สต็อกลดลงเล็กน้อย การบริโภคเพิ่มขึ้น สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระใหม่นี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 66-68 บาท  น้ำหนัก 105 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 34-37 บาท