Home | Contact us | Sitemap | Join with us

 


Home > Product > Chick
Chick

  

ลูกไก่เนื้อ : ซีพีเอฟจำหน่ายลูกไก่เนื้อ ซี.พี.707 อายุ 1 วัน (Day old chick) ที่ผลิตจากฟาร์มและโรงฟักที่ได้มาตรฐานเป็นไก่เนื้อสายพันธุ์ดี ที่มีสุขภาพแข็งแรงและให้เนื้อมาก


ลูกไก่ไข่ : ซีพีเอฟจำหน่ายลูกไก่ไข่ ซี.พี.บราวน์ อายุ 1 วัน และไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ อายุ 17 สัปดาห์ สายพันธุ์ ISA Brown ซึ่งเลี้ยงง่าย ใช้อาหารน้อย มีอัตรารอดสูง ให้ไข่ดก และไข่ทน

 

Counter 4055732